Vatsquare logo

December 2021: EU-Raad bereikt akkoord over regels voor verlaagde btw-tarieven

Op 7 december 2021 heeft de Raad van de EU een akkoord bereikt over een voorstel om de EU-regels inzake btw-tarieven te actualiseren. De nieuwe regels weerspiegelen de huidige behoeften van de lidstaten – die streven naar meer flexibiliteit om verlaagde btw-tarieven en nultarieven toe te passen – en de beleidsdoelstellingen van de EU, zoals het bestrijden van de klimaatverandering, het ondersteunen van de digitalisering en het beschermen van de volksgezondheid.

De belangrijkste wijzigingen kunnen als volgt worden samengevat:

  • De lidstaten mogen hun verlaagde btw-tarieven toepassen op maximaal 24 van de 33 rubrieken
  • Daarnaast mogen de lidstaten 7 rubrieken onderwerpen aan een verlaagd btw-tarief van minder dan 5 % of een vrijstelling met behoud van btw-aftrek (nultarief), voor zover het gaat om de rubrieken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10quater of een andere rubriek van bijlage III waarvoor de lidstaat op 01.01.2021 al een verlaagd btw-tarief van minder dan 5 % of een nultarief toepaste (met uitzondering van niet-sociale woningen)
  • opneming van nieuwe artikelen in de btw-richtlijn die betrekking hebben op mogelijke toekomstige crises (d.w.z. pandemieën, humanitaire crises of natuurrampen) en het recht van de lidstaten om snel op dergelijke uitzonderlijke omstandigheden te reageren.
  • Geen verlaagd btw-tarief is mogelijk voor langs elektronische weg verrichte diensten, met uitzondering van de rubrieken 6, 7, 8 en 13 (bepaalde publicaties, livestreaming van evenementen, webcasting van radio- en televisie-uitzendingen, livestreaming van sportevenementen of sportlessen)
  • Afschaffing van de mogelijkheid om een verlaagd btw-tarief toe te passen op aardgas, elektriciteit en stadsverwarming
  • Bestaande derogaties op grond waarvan sommige lidstaten voor bepaalde producten preferentiële tarieven mochten toepassen, worden onder voorwaarden voor alle lidstaten opengesteld.

Volgende stappen:

De bijgewerkte regels zullen tegen maart 2022 naar het Europees Parlement worden gezonden voor overleg over de definitieve tekst. Zodra de wetgeving formeel door de lidstaten is goedgekeurd, zal zij in werking treden 20 dagen na de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie, zodat de lidstaten de nieuwe regeling vanaf die datum kunnen toepassen.

Momenteel is het de bedoeling de nieuwe regels vanaf 1 januari 2025 toe te passen.

Bronnen:

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_6608

https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2021/12/07/council-reaches-agreement-on-updated-rules-for-vat-rates/?utm_source=dsms-auto&utm_medium=email&utm_campaign=Council+reaches+agreement+on+updated+rules+for+VAT+rates

LinkedIn