Vatsquare logo

Privacy- en cookiebeleid Vatsquare

Last update 29.03.2021

1. Inleiding

Om onze diensten aan te kunnen bieden, zijn wij verplicht enkele van uw persoonsgegevens te verwerken. We doen er alles aan om dergelijke verwerkingen uit te voeren in overeenstemming met alle relevante en toepasselijke privacyregelgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016 .

U vindt aanvullende informatie in deze privacyverklaring wat betreft welke informatie we verzamelen , waar we die informatie voor gebruiken en aan wie wij geef die informatie. U kunt ook meer te weten komen over uw rechten met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

2. Verantwoordelijk bedrijf voor de verwerking van persoonsgegevens

Het bedrijf dat verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is: Vatvierkant BV die is verbonden aan de maatschappelijke zetel in Koloniënstraat 11 , 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0647.653.261 .

Voor alle vragen over de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar: info@vatsquare.com

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Om onze diensten aan u te kunnen leveren en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot klantidentificatie, verzamelen wij bepaalde informatie van u. We kunnen ook persoonlijke gegevens verzamelen omdat u deze informatie invoert via een formulier of tool op onze website.

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt, en het stelt ons ook in staat om de website te optimaliseren. Met uw webbrowser kunt u echter op elk moment uw cookie-instellingen wijzigen, cookies blokkeren en/of bestaande cookies verwijderen. Deze instellingen vindt u meestal in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam

 • E-mail

 • Telefoon nummer

 • Land van verblijf

 • Uw IP-adres

 • Uw browsertype en taal

4. Rechtsgrondslag en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de genoemde persoonsgegevens op basis van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening of op uw verzoek: , om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om onze legitieme belangen te behartigen.

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om onze diensten te kunnen leveren. Zonder deze verwerking is het gebruik van onze diensten niet mogelijk.

We kunnen uw persoonsgegevens, indien nodig, ook gebruiken voor:

 • Wettelijke of regelgevende vereisten

 • Verzoeken van bevoegde overheden

 • Administratieve en factureringsdoeleinden

 • Nieuwsbrieven of informatie over onze diensten. U heeft te allen tijde het recht deze toestemming in te trekken, waarna u geen nieuwsbrieven meer van ons zult ontvangen.

 • Het verbeteren van onze diensten, website en tools.

4.1 Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt, en het stelt ons ook in staat om de website te optimaliseren.

Hieronder vindt u de naam, het doel en de geldigheid van de cookies die door onze website worden gebruikt:

Niet-functionele cookies:

Naam domein Doel Geldigheid
_ga .vatvierkant Google Analytics-trackingcookie 2 jaar
_gid .vatvierkant Google Analytics-trackingcookie 24 uur

U geeft ons toestemming om cookies te gebruiken.

Met uw webbrowser kunt u echter op elk moment uw cookie-instellingen wijzigen, cookies blokkeren en/of bestaande cookies verwijderen. Deze instellingen vindt u meestal in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser.

5. Ontvanger van gegevens

We kunnen uw persoonsgegevens delen of overdragen aan derden waar nodig om onze diensten te verlenen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet overdragen aan: derde landen of internationale organisaties, tenzij u daar vooraf uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden verzameld door de verwerkers waarop wij vertrouwen, zoals: andere onafhankelijke btw-adviseurs, IT-consultants, cloudservices en andere serviceproviders die ons helpen onze website en informatiesystemen en ons bedrijf in het algemeen te beheren. Deze doorgifte is toegestaan onder de verplichting om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te houden en te verwerken in overeenstemming met relevante en toepasselijke regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

We kunnen uw persoonsgegevens openbaar maken op verzoek van een wettelijk bevoegde autoriteit, of zelfs op eigen initiatief, als we te goeder trouw van mening zijn dat het doorgeven van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan relevante en toepasselijke regelgeving, of om onze rechten te verdedigen of te beschermen en/of die van onze klanten.

6. Veiligheidsmaatregelen

Om ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens zoveel mogelijk te voorkomen, hebben wij passende procedures vastgesteld op het gebied van beveiliging en organisatie, die zowel betrekking hebben op het verzamelen van de gegevens als op de opslag ervan. Deze procedures zijn ook van toepassing op alle verwerkers die het bedrijf inschakelt.

We ons best doen om persoonlijke gegevens te beschermen, maar we kunnen de veiligheid van gegevens die aan ons of door ons worden verzonden niet garanderen via e-mail .

7. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens voor: een periode van één jaar volgend op het einde van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening of langer indien een andere bewaartermijn wettelijk vereist is of wanneer rechtszaken of onderzoeken hangende zijn met betrekking tot de geleverde diensten.

8. Rechten op inzage, rectificatie, vergetelheid, dataportabiliteit, bezwaar, non-profilering en melding van veiligheidsgebreken

jij hebt de volgende rechten die kunnen worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen via: info@vatsquare.com .

 • R recht van toegang : uiterlijk één maand na het indienen van een schriftelijk verzoek om uw persoonsgegevens te verifiëren en te bevestigen voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt;

 • Recht op rectificatie : u kunt vragen om gegevens te corrigeren of aan te vullen

 • Recht van bezwaar: als u het niet eens bent met de wijze van verwerking

 • Recht op overdracht: u heeft het recht om uw gegevens in een overdraagbare gestructureerde en leesbare vorm op te vragen met als doel de gegevens over te dragen aan derden

 • Recht op verwijdering: onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om verwijdering van uw gegevens te vragen.

 • Recht op beperking van de gegevensverwerking.

onder de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de relevante en toepasselijke regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Om de identiteit van de verzoeker vast te stellen, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij uw verzoek te voegen.

9. Klachten

heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door ons bedrijf, dan kunt u deze voorleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
tel.: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commissie@privacycommission.be
URL: https://www.privacycommission.be

10. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd in functie van gewijzigde regelgeving. Wij adviseren u daarom altijd de meest recente versie van de privacyverklaring op onze website te raadplegen. De laatste revisiedatum wordt altijd bovenaan de pagina vermeld.