Vatsquare logo
BTW transportsector

Btw-vrijstelling voor vervoerdiensten die rechtstreeks verband houden met de uitvoer van goederen: toepassing opgeschort

Op 22 november 2021 publiceerde de Belgische fiscus een addendum bij hun vorige circulaire van 27 oktober 2021. Dit addendum stelde de beperking van de btw-vrijstelling voor vervoersdiensten die rechtstreeks verband houden met een uitvoer van goederen uit tot 1 april 2022. Later werd deze beperking opnieuw uitgesteld, ditmaal tot 1 september 2022. Nu is het opgeschort tot nader order.

Achtergrond

Overeenkomstig artikel 146, lid 1, onder e), van Richtlijn 2006/112/EG van de Raad van 28.11.2006 betreffende het gemeenschappelijke stelsel van de belasting over de toegevoegde waarde, verlenen de lidstaten vrijstelling voor het verrichten van diensten, met inbegrip van vervoer en ondersteunende handelingen bij vervoer, maar met uitzondering van de levering van diensten die zijn vrijgesteld zijn overeenkomstig de artikelen 132 en 135 van Richtlijn 2006/112/EG, indien deze rechtstreeks verband houden met de in- of uitvoer van goederen die vallen onder de artikelen 61 en 157, lid 1, onder a), van Richtlijn 2006/112/ EG.

In haar arrest LC IK, zaak C-288/16, van 29.06.2017, heeft het Europese Hof van Justitie de reikwijdte van deze vrijstelling afgebakend met betrekking tot vervoerdiensten die rechtstreeks verband houden met de uitvoer van goederen.

Aanpassing van de Belgische interpretatie

De circulaire 2021/C/96 van 27/10/2021 wijzigt de toepassing van de Belgische btw-vrijstelling voor vervoerdiensten die rechtstreeks verband houden met een uitvoer van goederen.

De vrijstelling voor vervoerdiensten die rechtstreeks verband houden met de uitvoer van goederen, voorzien in artikel 41, § 1, eerste lid, 3° Wbtw, kan enkel gelden in de relatie tussen de dienstverlener enerzijds en de afzender of geadresseerde van de uit te voeren goederen anderzijds. Meer specifiek gaat het om:

  • de verkoper of koper van de te exporteren goederen
  • de eigenaar, de huurder of de lener van de uit te voeren goederen
  • de contractant die goederen buiten de Gemeenschap exporteert met het oog op reparatie, verwerking of aanpassing
  • degene die buiten de Gemeenschap goederen wederuitvoert die zijn ontvangen op zicht, bij wijze van monster of in consignatie
  • degene die goederen buiten de Gemeenschap wederuitvoert nadat deze door hem zijn gerepareerd, bewerkt, verwerkt of aangepast.

Als de dienstverrichter gebruik maakt van een onderaannemer om de dienst van goederenvervoer te leveren, kan de door de onderaannemer geleverde dienst niet worden vrijgesteld van btw op grond van artikel 41, lid 1, punt 1, punt 3 Wbtw.

Toepassing van de circulaire: opgeschort

De circulaire van 27 oktober 2021 bepaalde dat de wijzigingen op 1 januari 2022 in werking zouden treden. Na een eerste uitstel tot 1 april 2022, teneinde de betrokken belastingplichtigen de gelegenheid te geven zich te conformeren aan de beperking van het toepassingsgebied van de vrijstelling voor goederenvervoerdiensten, werd de inwerkingtreding opnieuw uitgesteld, ditmaal tot 1 september 2022.

Nu heeft de btw-administratie besloten de tenuitvoerlegging van de beperking van de btw-vrijstelling op te schorten. Over deze kwestie zullen eerst verschillende Europese instanties worden geraadpleegd, ten einde een uniforme toepassing van de betrokken vrijstelling in de lidstaten te waarborgen.

LinkedIn