Privacyverklaring

Laatste update: 29.03.2021

1. Inleiding

Om onze diensten te kunnen aanbieden, zijn wij genoodzaakt een aantal van uw persoonsgegevens te verwerken. Wij verplichten ons om deze verwerking uit te voeren in overeenstemming met alle relevante en toepasselijke privacyregelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016.

In deze privacyverklaring vindt u aanvullende informatie over welke informatie wij verzamelen, waarvoor wij die informatie gebruiken en aan wie wij die informatie geven. U kunt ook meer te weten komen over uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

De vennootschap die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens is Vatsquare BV met maatschappelijke zetel te Koloniënstraat 11, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer 0647.653.261.

Voor alle vragen in verband met de bescherming van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar: info@vatsquare.com

3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Om onze diensten aan u te kunnen verlenen en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot cliëntidentificatie verzamelen wij bepaalde gegevens van u. Wij kunnen ook persoonsgegevens verzamelen omdat u deze informatie invoert via een formulier of tool op onze website.

Onze website maakt gebruik van cookies en soortgelijke technologieën om uw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om u een betere gebruikerservaring te bieden wanneer u onze website bezoekt, en het stelt ons ook in staat om de website te optimaliseren. Uw webbrowser biedt u echter de mogelijkheid om uw cookie-instellingen te wijzigen, cookies te blokkeren en/of bestaande cookies op elk gewenst moment te verwijderen. Deze instellingen zijn meestal te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van uw webbrowser.

Wij verwerken de volgende persoonsgegevens:

 • Naam
 • E-mail
 • Telefoonnummer
 • Land waar u woont
 • Uw IP-adres
 • Uw browsertype en taal

4. Rechtsgrondslag en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens

Wij verwerken de genoemde persoonsgegevens op basis van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening of op uw verzoek, om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en om onze gerechtvaardigde belangen te behartigen.

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om onze diensten te kunnen verlenen. Zonder deze verwerking is het gebruik van onze diensten niet mogelijk.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook gebruiken, indien nodig, met het oog op:

 • Wettelijke of reglementaire vereisten
 • Verzoeken van bevoegde overheden
 • Administratieve en factureringsdoeleinden
 • Nieuwsbrieven of informatie over onze diensten. U hebt het recht om deze toestemming op elk moment in te trekken, waarna u niet langer nieuwsbrieven van ons zult ontvangen.
 • Verbetering van onze diensten, website en tools.

5. Ontvanger van gegevens

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met of overdragen aan derden indien dit nodig is om onze diensten te verlenen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet doorgeven aan derde landen of internationale organisaties, tenzij u hier vooraf uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.

Het is mogelijk dat uw persoonsgegevens worden verzameld door de verwerkers op wie wij een beroep doen, zoals andere onafhankelijke btw-adviseurs, IT-consultants, clouddiensten en andere dienstverleners die ons helpen bij het beheer van onze website en informatiesystemen, en ons bedrijf in het algemeen. Deze doorgifte is toegestaan onder de verplichting om uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen en te verwerken in overeenstemming met de relevante en toepasselijke regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekendmaken op verzoek van een wettelijke bevoegde autoriteit, of zelfs op eigen initiatief, indien wij te goeder trouw van mening zijn dat het doorgeven van de gegevens noodzakelijk is om te voldoen aan de relevante en toepasselijke regelgeving, of om onze rechten en/of die van onze klanten te verdedigen of te beschermen.

6. Veiligheidsmaatregelen

Om in de mate van het mogelijke ongeoorloofde toegang tot de in dit kader verzamelde persoonsgegevens te voorkomen, hebben wij passende procedures ingesteld op het gebied van veiligheid en organisatie, die zowel betrekking hebben op het verzamelen van de gegevens als op de opslag ervan. Deze procedures zijn ook van toepassing op alle verwerkers op wie de onderneming een beroep doet.

Wij doen ons best om persoonsgegevens te beschermen, maar wij kunnen de veiligheid van gegevens die aan ons of door ons via e-mail worden doorgegeven, niet garanderen.

7. Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens gedurende een periode van één jaar na beëindiging van onze samenwerking in het kader van de dienstverlening of langer indien een andere bewaartermijn wettelijk is voorgeschreven of wanneer er rechtszaken of onderzoeken aanhangig zijn met betrekking tot de verleende diensten.

8. Recht op toegang, rectificatie, vergetelheid, dataportabiliteit, bezwaar, non-profilering en melding van beveiligingsgebreken

U hebt de volgende rechten die u kunt uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@vatsquare.com.

 • Recht op toegang: uiterlijk een maand na het indienen van een schriftelijk verzoek om uw persoonsgegevens te controleren en om na te gaan voor welke doeleinden deze gegevens worden gebruikt;

 • Recht op rectificatie: u kunt vragen om gegevens te corrigeren of aan te vullen

 • Recht van bezwaar: indien u het niet eens bent met de wijze van verwerking

 • Recht op doorgifte: u hebt het recht om uw gegevens in een overdraagbare, gestructureerde en leesbare vorm op te vragen met het oog op de doorgifte van de gegevens aan derden

 • Recht op wissen: onder bepaalde voorwaarden heeft u het recht om te vragen dat uw gegevens worden gewist.

 • Recht om de gegevensverwerking te beperken onder de voorwaarden en modaliteiten die zijn bepaald in de relevante en toepasselijke regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Om zeker te zijn van de identiteit van de persoon die het verzoek indient, vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart bij uw verzoek te voegen.

9. Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van persoonsgegevens door ons bedrijf, dan kunt u deze indienen bij de Gegevensbeschermings

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel: +32 (0)2 274 48 00

Fax: +32 (0)2 274 48 35

E-mail: commission@privacycommission.be

URL: https://www.privacycommission.be

10. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden aangepast in functie van gewijzigde regelgeving. Wij raden u daarom altijd aan de meest recente versie van de privacyverklaring op onze website te raadplegen. De laatste revisiedatum staat steeds bovenaan de pagina vermeld.